Recreatie en cultuur

Editie 10 - December 2015

Zorg voor boerderij, dier en landschap

Gezonde agrarische bedrijven zijn onmisbaar in het landelijk gebied. Omdat deze bedrijven steeds groter worden, neemt de behoefte aan nieuwe stallen toe. Om het karakter van het landelijk gebied te bewaren, is het belangrijk deze mooi bij het landschap te laten passen. Daarom worden deze nieuwe stallen ontworpen met oog voor milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.

Bekijk in het magazine

Landbouwbedrijven zijn een kenmerkend onderdeel van het Utrechtse landelijk gebied, net als de natuur, de vele recreatie-mogelijkheden en een enorm divers landschap. Deze kwaliteiten maken de provincie Utrecht uniek binnen de Randstad. De ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat agrarische bedrijven steeds groter worden en dat de behoefte aan nieuwe stallen daarmee ook toeneemt.

Passend in de omgeving

De provincie wil graag de boeren aanzetten hun bedrijf gezond te houden, vol mogelijkheden voor de toekomst. Uiteraard is het nodig om bij het ontwerpen van een stal goed te kijken naar volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu. Zijn er mogelijkheden om energie te besparen? Heeft de stal voldoende licht en ventilatie en is er altijd voldoende drinkwater voor de koeien? Bovendien is het Utrechtse landschap het waard om zuinig op te zijn en mooi te houden. Nieuwe stallen moeten dan ook goed in de omgeving passen.

Duurzaam en diervriendelijk

Agrariërs met plannen voor een nieuwe stal kunnen sinds kort alles lezen over een ‘nieuwe stal met kwaliteit’ in een online brochure. Zo wordt het makkelijker om door de bomen het bos te blijven zien en gestructureerd te werken aan een stal die duurzamer en diervriendelijker is, mooi bij de omgeving past en beter is voor mens en milieu.

Een stal die past in het landschap

Ons landschap is grotendeels vormgegeven door boeren; onze boerderijen en erven vertellen het verhaal van het landschap en van de veranderingen en de moderniseringen in landbouw en veeteelt. Dat is al eeuwen zo, maar de laatste decennia gaan de veranderingen in een veel hoger tempo dan vroeger.

Onafhankelijk advies

Om deze reden speelt ook het Landschap Erfgoed Utrecht een rol bij het adviseren over de inrichting van het (boeren)erf in het buitengebied. Deze stichting zet zich in voor zowel boerderij, erf als landschap en is de spil in het netwerk voor de zorg voor boerderij en erf in de provincie Utrecht. Ervenconsulenten geven onafhankelijk advies. Niet alleen over het landschap, maar ook over architectuur en cultuurhistorie. Door middel van een schetssessie aan de keukentafel worden bestaande kwaliteiten en kansen tot verbetering in beeld gebracht. Hiermee wordt niet alleen ruimtelijke kwaliteit gecreëerd, maar ook maatschappelijk draagvlak en biodiversiteit.

Naslagwerk erven Utrecht

De provincie Utrecht kent prachtige boerenerven. Het naslagwerk Erven van Utrecht laat de historische waarde en de schoonheid van erven zien. Wilt u weten in welk landschap uw erf ligt? En waarom het er zo uitziet? Neem dan een kijkje in het naslagwerk erven van Utrecht.

Stallenteams brengen belangen samen

Het bouwen van een nieuwe stal die goed is voor milieu, landschap, volksgezondheid en dierenwelzijn, kan soms best complex zijn. Wanneer zich ingewikkelde situaties voordoen, kan de gemeente voorstellen een ad hoc stallenteam samen te stellen.

Betere en haalbare plannen

Zo’n team bestaat uit ambtenaren van de gemeente waarin de nieuwe stal wordt gebouwd, ambtenaren van de provincie en specialisten van verschillende beleidsvelden (landbouw, vergunningen, ruimtelijke ordening, landschap). Op die manier wordt er gewerkt naar een integraal advies. Dit advies moet leiden tot verbeterde en beter haalbare plannen. En omdat het van te voren door verschillende specialisten is bekeken, verloopt de procedure sneller. Het ad hoc stallenteam is er niet om procedures van reguliere stallen te bespreken. Het stallenteam geeft alleen advies op verzoek van de gemeente aan melkveehouders die een stal met meer kwaliteit willen bouwen en waar een extra ingewikkelde procedure verwacht wordt.

Betrokken in de ontwerpfase

Het is het meest logisch als de gemeente een ad hoc stallenteam inschakelt in de ontwerpfase van een nieuwe stal. Eventuele aanpassingen van het ontwerp kun je immers het best bespreken vóór er is geïnvesteerd in de verdere uitwerking.

Meer informatie