Bestuur en organisatie

Editie 5 - November 2014

Ruimte & regie op de Waterlinie

Verschillende partijen, verschillende belangen. En toch lukt het om, binnen een half jaar, een gezamenlijk gedragen scenario en een financieel voorstel op te stellen. De minister is tevreden en de provincie Utrecht ook: als succesvol regisseur en verbinder.

Bekijk in het magazine

Toen we begonnen …

Marielle Hoefsloot, projectleider strategische ruimtelijke ordening afdeling Fysieke Leefomgeving: “Een aantal plannen stond op het programma: de verbreding van het Lekkanaal, een drukke vaarroute, waar ongeveer 50.000 schepen per jaar doortrekken; een extra doorgang (kolk) bij de Beatrixsluis, noodzakelijk om te voorkomen dat deze sluis een knelpunt wordt op de hoofdvaarroute tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen; en tot slot naast het Lekkanaal de realisatie van een nieuw bedrijvenpark: Het Klooster.

Bovendien, niet te vergeten: tussen het Lekkanaal en dit bedrijvenpark ligt de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een rijksmonument dat is genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO.”

Hoe nu verder?

“Begin dit jaar werd duidelijk dat de nominatie voor Werelderfgoed in gevaar zou komen wanneer alle plannen voor de verbreding van het Lekkanaal en de realisatie van het bedrijventerrein ongewijzigd zouden doorgaan. We moesten daarom samen met alle betrokken partners op zoek naar een oplossing: de gemeente Nieuwegein, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het kwaliteitsteam van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Rijksadviseur voor het landschap en het waterschap HDSR en de provincie Utrecht gingen om de tafel. Het was fantastisch dat iedereen zich bereid toonde om, indien nodig, water bij de wijn te doen.

Gedurende het proces werden alle betrokkenen enthousiaster: we zijn echt met elkáár tot creatieve en innovatieve oplossingen gekomen. De provincie trad hierbij op als regisseur en verbinder: de rol die wij voor ogen hebben en waarin onze kracht ligt!”

Het proces start en …

De gemeente Nieuwegein trekt aan de bel bij de provincie Utrecht, met het verzoek alle partijen bij elkaar te brengen om tot een goede oplossing te komen die recht doet aan de verschillende belangen in dit gebied en - niet onbelangrijk - om geld te vinden voor die oplossing.

Voorjaar 2014

De gemeente Nieuwegein trekt aan de bel bij de provincie Utrecht, met het verzoek alle partijen bij elkaar te brengen om tot een goede oplossing te komen die recht doet aan de verschillende belangen in dit gebied en - niet onbelangrijk - om geld te vinden voor die oplossing.

April 2014

De provincie Utrecht voert gesprekken met alle betrokken partijen om te inventariseren of iedereen bereid is hierin mee te denken: alle partijen ondersteunen het verzoek van Nieuwegein. De betrokken bestuurders verzoeken de provincie vervolgens formeel de regie te nemen.

Mei 2014

In de volgende gespreksronde inventariseert de provincie Utrecht de belangen van de verschillende partijen: economische belangen, het beschermen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ruimte bieden aan recreatie en het versterken van natuurwaarden. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd: wat mag een goede inpassing kosten? Met die informatie versterkt de provincie het urgentiebesef bij de betrokken partijen. Het is nu of nooit, want deze zomer wil de minister het Tracébesluit nemen.

Juni - Augustus 2014

De resultaten van de overleggen worden samengevat in een gezamenlijk gedragen scenario en voorzien van een financieel voorstel. Alle partijen spreken bestuurlijk de bereidheid uit om zich in hun achterban hard te maken voor realisatie van het voorstel. De gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht zijn bereid een extra investering te doen en de regio verzoekt de minister van I&M om ook extra financiële middelen ter beschikking te stellen. In totaal 3,4 miljoen!

Meer informatie