Bestuur en organisatie

Editie 6 - Januari 2015

Kies jouw Utrecht

18 maart - De dag dat Nederland haar regionale politieke vertegenwoordiging kiest. Dit jaar voor de provincie én de waterschappen. De lijsttrekkers van de politieke partijen bereiden zich voor op de campagne-periode en meningen beginnen zich te vormen op straat. Wat hebben de verschillende politieke partijen te bieden? En waarom gaat u 18 maart stemmen?

Bekijk in het magazine

Wat is de politiek van plan?

Provinciale Staten bepalen de politieke koers voor de aankomende vier jaar van de provincie Utrecht en controleren de uitvoering van dat beleid door Gedeputeerde Staten. Op 18 maart een stem uitbrengen op een politieke partij geeft invloed op de samenstelling van de provinciale volksvertegenwoordiging. Diezelfde dag kan ook gestemd worden voor de vertegenwoordigers in de waterschappen; de waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

Al vanaf het laatste kwartaal van 2014 bereiden de lijsttrekkers zich voor op de verkiezingen. Ze maken zich nu op voor de verkiezingscampagne. Met één centrale vraag: hoe overtuig ik de kiezer van ons standpunt?

Maak kennis met de (voorlopige) lijsttrekkers en de uiteenlopende visies van de politieke partijen in de provincie Utrecht.

Wat heeft de provincie de afgelopen jaren bereikt?

De uitspraak van Ilona, de studente, die werd geïnterviewd voor dit artikel, is veelzeggend: ‘De provincie doet meer dan je zou denken.’ Om te laten zien wat de provincie Utrecht, onder andere, de afgelopen bestuursperiode heeft bereikt, presenteren we een aantal resultaten.

Hart van de Heuvelrug klopt weer

Het hart van de Heuvelrug ligt aan de rand van de randstad, waar vele mensen wonen en werken. De druk op het gebied is groot. Alleen door in goede balans woongebieden of bedrijventerreinen te realiseren en op plekken nieuwe natuur te maken, kan het gebied de toekomst aan. 17 partners hebben dit mogelijk gemaakt, met het realiseren van 25 projecten vanuit het programma Hart van de Heuvelrug. Park Vliegbasis Soesterberg is hier een voorbeeld van.

Succesvolle transitie jeugdzorg

Voor de transitie van de jeugdzorg heeft de provincie nauw samengewerkt met alle betrokken partijen en zich enorm ingezet voor een ‘warme’ overdracht. Resultaat: de transitie is zeer succesvol verlopen. In de eerste maanden van 2015 zal de provincie nog de nodige ondersteuning bieden.

Staat van Utrecht

Utrecht2040 heeft onderzocht hoe de provincie er nu voorstaat en wat de kansen en bedreigingen zijn op het gebied van onder meer onderwijs, natuur, beleefbaarheid, economie en welzijn. De resultaten geven een helder overzicht van de aandachtspunten voor de provincie van de komende jaren.

Een goede bereikbaarheid

Het is druk op de wegen in Utrecht: de files in onze regio bepalen 30% van de landelijke fileproblematiek. Goede bereikbaarheid is daarom een speerpunt van de provincie. In de afgelopen jaren hebben we hier dan ook veel in bereikt.

Natuurbeleid 2.0: een robuuste en toekomstbestendige natuur

De natuur heeft een belangrijke plek in de Utrechtse samenleving. Dit willen we behouden en verder ontwikkelen, zowel voor bewoners, bezoekers en bedrijven als voor de natuur. Om dit te bereiken is het bestuurs-akkoord Natuurbeleid 2.0 in december 2011 vastgesteld.

Voldoende, duurzame woningen in de regio

Om als regio aantrekkelijk te blijven, is het belangrijk dat de provincie Utrecht voldoende woningaanbod heeft. De provincie richt zich op duurzame woningen die levensloopbestendig zijn, waarbij aandacht is voor het behoud van de aantrekkelijke omgevingsfactoren.

 

Aanpak leegstandkantoorpanden

De provincie Utrecht pakt als eerste provincie in Nederland door in het tegengaan van de kantorenleegstand. Dit doet de provincie door aan de ene kant met inpassingsplannen de ruimte die er nog is voor het bouwen van nieuwe kantoren in te perken. Aan de andere kant zet de provincie in op het herstructureren van bestaande kantoorpanden.

 

Waterveiligheid voorop

Door klimaatverandering moeten we rekening houden met periodes van meer en soms minder waterafvoer via onze grote rivieren. De provincie Utrecht werkt samen met de waterschappen en rijkspartners in het Deltaprogramma Rivieren. Hierin worden maatregelen uitgewerkt voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, waar de waterveiligheid en zoetwatervoorziening, nu en straks (tot 2100) op orde zijn.

 

Eerste fairtrade provincie

Utrecht is hard op weg de eerste fairtrade provincie van Nederland te worden. Een provincie krijgt een fairtrade-label als 45% van de gemeenten fairtrade is. Per 1 januari 2015 voldoet ook de provinciale organisatie aan de criteria.

 

De economische kracht van Utrecht

De centrale ligging, de top infrastructuur, de goede balans tussen stad en natuur, niet voor niets is de provincie Utrecht voor de tweede keer op rij door de Europese Commissie uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa.

 

Leven de verkiezingen al bij u?

 

Ilona Hoeve

Ilona Hoeve, student Communicatie- en Informatiewetenschappen (23): ‘De provincie doet meer dan je zou denken: ruimtelijke inrichting, milieu en water, kunst en cultuur, provinciale wegen en openbaar vervoer. Dit gaat jongeren en studenten ook aan. Daarnaast kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer en heeft mijn stem bij deze verkiezingen dus ook invloed op de landelijke politiek. Wat ik verwacht van de provincie de komende 4 jaar? Ik verwacht dat de provincie vooral zal investeren in zaken waar burgers behoefte aan hebben en waar een groot draagvlak voor is. De Provincie Utrecht luistert en communiceert steeds beter met haar burgers.’

 

Mevrouw van der Tier

Mevrouw van der Tier (83) uit Utrecht is samen met ergotherapeut Marijke Verbeek (28) aan het oefenen om zelfstandig te rijden in haar scootmobiel. Mevrouw van der Tier: ‘Ik ga in maart stemmen. Ik vind dat belangrijk. Vroeger konden vrouwen niet eens stemmen. Eigenlijk maak ik geen gebruik meer van bussen, of de provincie dat nu regelt of niet. Mijn kinderen komen mij gelukkig vaak ophalen. Soms maak ik gebruik van de regiotaxi. Maar dat is niet ideaal. Ik vind het goed dat de provincie zorgt voor de natuur. Ik vind het fijn om parken en het bos te bezoeken. Nu met mijn scootmobiel hoop ik dat er goede paden zijn. De winkels en de supermarkt zijn dichtbij en bereikbaar met mijn scootmobiel, wel ben ik nog onzeker in het verkeer. Het is in deze straat erg druk.’

 

Jan Kromwijk

Ondernemer Jan Kromwijk (57) van restaurant en jachthaven ‘Marnemoende’ in IJsselstein: ‘Ik breng met de provinciale verkiezing mijn stem uit omdat de provincie een belangrijke bestuurslaag is voor het landelijk gebied, en ik heb ruimte nodig om te kunnen ondernemen in het landelijk gebied. Toeristisch recreatief wordt onze provincie steeds meer op de kaart gezet onder andere door wandel- en fietsknooppunten. Voor de toekomst verwacht ik van de provincie een versnelling in de uitvoering van het natuur en recreatiegebied "De Hollandse IJssel.’

 

Maak kennis met de lijsttrekkers van de politieke partijen in de provincie Utrecht

 

Ad Meijer - SP

“Allereerst hopen wij dat de mensen op 18 maart duidelijk zullen maken dat zij een andere regering willen. Beter voor de zorg, maar ook voor onze provincie. Denk aan het gedram om de A27 te verbreden ten koste van Amelisweerd en bewoners. In Utrecht willen wij de komende jaren zorgen dat wijken en dorpskernen busvervoer houden. Dat wordt een hele strijd, want het huidige provinciebestuur wil daar flink op bezuinigen. Verder is sociale woningbouw teveel een ondergeschoven kindje en moet er keihard worden gewerkt aan werkgelegenheid voor mensen met minder kansen. Bescherming van kwetsbare natuurgebieden en luchtkwaliteit krijgen bij de SP topprioriteit.”

 

René Dercksen - PVV

“We hebben uit het niets een hechte fractie weten neer te zetten die vanaf de eerste dag de aanjager was van het politieke debat met de nodige invloed op het beleid. Er gebeurde weer wat in Provinciale Staten.

Meer dan een jaar geleden zijn wij al begonnen met bijeenkomsten voor kandidaatstatenleden. De nieuwe fractie is dan ook goed voorbereid. Hoe belangrijk de Provinciale Staten ook zijn, de verkiezingen gaan straks toch over de Haagse politiek. Indirect wordt de Eerste Kamer gekozen. En het belang om een einde te maken aan dit dramatische kabinetsbeleid is vele malen groter.”

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

“Ik hou vast aan mijn idealen in Utrecht. Als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren blijf ik dieren, natuur en milieu op de agenda zetten in de provincie Utrecht. Vanuit de uitgangspunten mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid wordt Utrecht diervriendelijk, duurzaam, groen en schoon en daardoor mensvriendelijk. Dus in Utrecht lopen koeien in de wei, zijn er geen megastallen, zijn er geen schaliegasboringen, is er veilige windenergie, is er geen hobbyjacht, is er behoud van natuur, zijn wilde zwijnen welkom. Zo creëren wij een gezonde leefomgeving waarin iedereen meetelt.”

Arthur Kocken - VVD

“We zijn er trots op dat we de provincie 'van deze tijd' hebben gemaakt. De provincie richt zich op haar kerntaken zoals economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en erfgoed. Er is minder bureaucratie en meer ruimte voor initiatieven van bedrijven en inwoners. Als het moet, wordt steviger opgetreden. Daardoor wordt Houten aangesloten op de A12 en wordt de kantorenleegstand aangepakt. De provincie heeft bezuinigd toen er minder inkomsten waren, de lasten van inwoners niet verhoogd. Utrecht blijft Europa's meest concurrerende regio.”

Niels Hoefnagels - D66

“D66 kiest voor een provincie met kerntaken op het gebied van ruimte, natuur, economie, mobiliteit en cultureel erfgoed. Ik ben er trots op dat Utrecht, sinds wij zijn toegetreden tot het college, steeds meer die effectieve, efficiënte en democratische provincie is, die we graag willen. Het is mooi om nu weer een positieve D66 campagne te kunnen voeren, waarin we kunnen laten zien dat we hebben bereikt, wat we vier jaar geleden hebben beloofd.”

Mariëtte Pennarts - Groen Links

“Sinds 2011 ben ik voor GroenLinks gedeputeerde Cultuur en Jeugdzorg. Ik ben trots op de rol van de provincie bij de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten. Ook op het gebied van cultuur is veel bereikt: resultaten in de restauratie van erfgoed en de prachtige cultuurhistorische linies in onze provincie, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Romeinse Limes. Dit jaar verkiezingen voor een nieuw bestuur. Wij doen graag weer mee. In het Utrecht van GroenLinks wordt volop ingezet op duurzame energie en staat natuur bovenaan de prioriteitenlijst.”

Mirjam Maasdam - CDA

“We zijn volop in de voorbereidingen voor de komende Statenverkiezingen. Een lijst met lokaal herkenbare kandidaten vormt samen met het verkiezingsprogramma de basis. En wat we dan concreet voor Utrecht willen bereiken? Niets minder dan dat Utrecht die prachtige en concurrerende provincie blijft die het nu is. Daarvoor is het van belang dat we samen met betrokken inwoners, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke partijen de uitdagingen die voor ons liggen aan gaan. Door het samen te doen, kunnen we kansen die er zijn om de werkgelegenheid te vergroten, benutten. Door het samen te doen, kunnen we er voor zorgen dat fietsroutes naar school veiliger worden voor de jeugd. Door het samen te doen, kunnen we zorgen dat de ouderen ook in de kleine kernen niet verstoken raken van OV-voorzieningen. Kortom, wij doen het samen met u!”

Arne Schaddelee - ChristenUnie

“Als ik terugkijk op de resultaten van de ChristenUnie van de afgelopen vier jaar ben ik het meest trots op de eerste motie die ik indiende. Hierbij kreeg ik brede steun voor extra geld om wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. Kinderen stonden op die wachtlijst door een conflict tussen Rijk en provincies over de vraag wie, wat moest betalen. Kinderen de dupe laten zijn van bestuurlijke haarkloverij? Dat laat ik niet gebeuren! Met de ChristenUnie zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de campagne. We schaken op vele borden en schakelen met veel mensen. Kortom, de gewone hectiek van de politiek. De ChristenUnie is altijd op zoek naar betere en krachtiger manieren om geloof een stem te geven in Utrecht.”

Mieke Hoek - 50PLUS

“Ik ben er trots op dat 50PLUS geaccepteerd is door de gevestigde orde, als een volwaardige partij waar heel goed mee viel samen te werken. Andere partijen zullen zich zelf op de borst kloppen dat ze zaken voor elkaar hebben gekregen maar vergeten dat 50PLUS regelmatig de beslissende stem was en daarmee als kleine partij bij de besluitvorming het verschil kon maken. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang. Kieslijsten samenstellen en thema's bedenken die er toe doen zoals bijvoorbeeld ondertiteling voor doven en slechthorenden bij TV uitzendingen of levensloop bestendige woningen. Maar ook: campagnemateriaal bedenken zoals drukwerk, en hoe ben je zichtbaar en waar? Kortom veel overleggen.”

Rob van Muilekom - PvdA

“De PvdA wil werken aan Utrecht. Als betrokken sociaal democraat zet ik me al jaren in voor de mensen en voorzieningen in onze provincie Utrecht. Ik heb als leidinggevende en procesmanager gewerkt bij grote en kleine gemeenten en diverse provincies, waaronder de provincie Utrecht. Als raadslid en wethouder ben ik actief geweest in Amersfoort. Ik ben liefhebber van sport, cultuur en een mooie natuur. Als schrijver van het PvdA-verkiezingsprogramma wil ik enthousiast deze ambities ook politiek waarmaken. We gaan voor meer banen, goed wonen en een aantrekkelijke leefomgeving.”

Meer informatie