Wegen en verkeer

Editie 6 - Januari 2015

Vrijbaan voor wisselstrook op Rijnbrug Rhenen

De Rijnbrug bij Rhenen klinkt bekend inde oren: vooral van het filenieuws. Over de Rijnbrug loopt de N233 naar FoodValley. Dit is een van de drukste enkelbaanswegen van Nederland geworden. Tienduizenden mensen rijden hier elke dag heen en weer van en naar hun werk en zeker tijdens de spits geeft dat grote problemen. Een oplossing hiervoor is moeilijk te vinden op de smalle brug, maar in 2018 komt er verlichting: met een wisselstrook.

Bekijk in het magazine

Een extra rijstrook door de Tidal-Flow

FoodValley is een internationale topregio op het gebied van gezonde en duurzame voeding. De bedrijven en kennisinstellingen die in dit gebied werken aan toepassingen op het gebied van Food, zorgen voor een goede werkgelegenheid.

Steeds meer mensen die ten zuiden van de Rijn wonen, werken in dit gebied. De enige doorgaande weg hiernaar toe loopt via de N233, over de Rijnbrug. Deze loopt met slechts twee rijbanen dan ook steeds meer vast in de spits.

Met een Tidal-flow of wisselstrook op de Rijnbrug komt er een extra rijstrook bij op de bestaande brug. In de ochtendspits is deze rijstrook open richting het noorden en tijdens de avondspits richting het zuiden. Zo zorgen de verschillende partners in het gebied voor een betere doorstroming in de ochtend- én avondspits.

Nog niet heel vaak is dit in Nederland ingezet; daarom is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden en de effectiviteit. Nu alle onderzoeken zijn afgerond, is er in december definitief besloten tot het uitvoeren van deze oplossing. Dit betekent dat de Tidal-flow in 2018 in gebruik kan worden genomen.

Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep voor de Rijnbrug bij Rhenen werd eind 2011 gevormd op initiatief van de provincie Utrecht. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven en natuurverenigingen en denkt mee over oplossingen voor de lange files bij de Rijnbrug. Zo hield de klankbordgroep werksessies om op zoek te gaan naar een oplossing en gaf adviezen aan de stuurgroep, naast de ambtelijke adviezen.

Er moest een oplossing gevonden worden voor de middellange termijn, zo’n 15 jaar. De groep overlegde regelmatig met twee projectleiders van de afdeling mobiliteit van de provincie, Jeanette Goudkamp en Ab van ‘t Zand. Dit duo zorgde ervoor dat meningen, zorgen en oplossingen van de klankbordgroep bij de gedeputeerde Van Lunteren terecht kwamen. Daarnaast zat een kerngroep uit de klankbordgroep af en toe zelf aan tafel met de gedeputeerde.

Knelpunten op de weg naar de Rijnbrug

De Tidal-flow op de Rijnbrug is niet de enige aanpassing aan de doorstroming van de N233. Ook drie andere knelpunten op de weg naar de Rijnbrug worden aangepakt. Op deze manier kan het verkeer straks over het hele traject beter doorrijden.

Aansluiting Achterberg

In 2018 komt op kruispunt Achterberg een tweede rijstrook in beide richtingen en zijwegen krijgen betere opstelvakken. Samen met bewoners en de Stichting Wetenschappelijk Orgaan Verkeersveiligheid (SWOV) kijkt de provincie naar de beste oplossing voor het oversteken van fietsers en voetgangers op dit kruispunt.

Kruispunt Geertesteeg

In 2016 krijgt de aansluiting van de Geertesteeg op de N233 een turborotonde met twee rijstroken in elke richting van de N233. Fietsers kunnen dan via de tunnel oversteken, waardoor de verkeersveiligheid voor de fietser toeneemt.

Knoop Rhenen

In 2018 wordt ‘knoop Rhenen’ aangepakt, deze knoop krijgt in beide richtingen een extra rijstrook ter hoogte van de Stikke Hugt en de Zwarteweg. De nabijgelegen woonwijk Vogelenzang krijgt een betere ontsluiting.

‘De klankbordgroep is serieus genomen’

Erik Damme is opticien in Kesteren en deelnemer in de klankbordgroep. ‘Ik vind dat de klankbordgroep in het hele proces door de provincie heel serieus is genomen. Echt geweldig. Daardoor is er nu draagvlak voor de tidal flow én alle verkeersmaatregelen op de wegen naar de brug toe.’

Het was nogal een proces; het duurde jaren en er speelde veel. Damme: ‘De twee contactpersonen bij de provincie vormden een gouden duo. We werden goed gehoord en ze wisten onze meningen goed naar de bestuurders te communiceren. De emoties liepen soms hoog op en dan zorgden de projectleiders er met de juiste toon voor dat de boel niet ontplofte. Ze waren ook erg goed in het duiden van de talloze berekeningen die voorbijkwamen.’

 Zet expertise klankbordgroep voort

Damme pleit ervoor om de klankbordgroep de komende jaren door te laten gaan. De komende drie jaar moet, volgens hem, een toekomstvisie op een lange-termijn oplossing voor de verkeerstroom over de Rijnbrug Rhenen worden gevormd. ‘Er moeten voorspellingen worden gedaan over de toekomstige verkeersstromen. Die hangen af van bijvoorbeeld de groei van FoodValley en of mensen meer thuisblijven door het flexwerken. Zet dit krachtige goedlopende instrument hiervoor in.’

‘De linking pin is een succesfactor’

Rob Oostermeijer is voorzitter van de klankbordgroep en werkt bij VNO/NCW. ‘Zo’n ingewikkeld traject kan je alleen maar samen doen. Het samenspel tussen de klankbordgroep en de provincie was heel goed.’

De kracht zat hem hierbij, volgens hem, vooral in de vaste contactpersonen van de provincie. ‘Zij traden gedurende het hele proces op als linking pin tussen de groep en de provincie. Dit is volgens mij een belangrijke succesfactor: vaste aanspreekpunten met wie je een klik hebt. ‘

Constructief samenwerken

Oostermeijer: ‘De provincie deelde allerlei onderzoeken met ons, waardoor we er vrij snel uit waren dat een tidal flow de beste oplossing voor de middellange termijn is. We hadden vooral verschillen in inzicht over de verkeerskundige maatregelen op de wegen naar de brug toe. Daar werd constructief mee omgegaan. Een kritische noot is bijvoorbeeld nog steeds de gelijkvloerse kruising bij Achterberg. De auto’s kruisen daar met voetgangers en fietsers en dat heeft al tot dodelijke ongelukken geleid. De inwoners willen dat dat verandert als de weg aangepast wordt. De provincie onderzoekt wat verschillende verkeersmaatregelen voor gevolgen hebben.’

Meer informatie