Bestuur en organisatie

Editie 7 - Maart 2015

Veenendaal en provincie: 1 + 1 = meer

Een ideale situatie: de provincie en gemeentes delen hun plannen en komen gezamenlijk tot het beleid en de uitvoering. Regionale en lokale doelen komen samen. 1 + 1 = meer. In deze rubriek leest u over een succesvolle samenwerkingen tussen een gemeente en de provincie. Deze keer komt gemeente Veenendaal aan bod.

Bekijk in het magazine

Toekomst voor unieke floraen fauna in Binnenveld

Het Binnenveld ligt tussen de plaatsen Rhenen, Veenendaal, Ede en Wageningen en is aangewezen als Natura2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het Binnenveld omvat drie deelgebieden: de Blauwe Hel, de Hel en de Bennekomse Meent (tezamen 113 hectare).

De provincie Utrecht zorgt samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe voor de instandhouding en verbetering van de bijzondere natuur (onder andere blauwgras-land en trilveen) in dit gebied. Hiervoor zijn natuurherstelmaatregelen nodig. Voor de omgeving is het van groot belang dat dit gebeurt met oog voor (economische) ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied en met zo min mogelijk uitstraling op het omliggende stedelijk gebied. Daarnaast is het, zeker in deze tijd, heel belangrijk dat de investeringen die gedaan moeten worden om de natuuropgaven te realiseren, te verantwoorden zijn.

Dick Veldhuizen, bestuurslid Waterschap Vallei en Veluwe over de natuurherstelmaatregelen waar na jarenlang onderzoek voor is gekozen: ‘Sommige uitdagingen vragen om een innovatieve aanpak. Dit plan gaat uit van de verhoging van grondwaterstanden in de N2000 gebieden door een systeem van win- en infiltratieputten en een beperkte vernatting in een relatief klein areaal rond het N2000 kerngebied. Hiermee wordt een toekomstbestendige situatie gecreëerd voor de aanwezige unieke flora en fauna.’

Stationskwartier hip en happening

Midden in Veenendaal, op een steenworp afstand van het centraal station en met het centrum op vijf fietsminuten ligt het Stationskwartier, een bijzonder stukje Veenendaal. En juist daar gebeurt van alles! Het gebied kent drie delen: A, B en C. In gebied A is net de sloop van de gebouwen gestart en wordt dit jaar aangevangen met de bouw van zorgwoningen. In gebied C wachten jongeren in spanning op de oplevering van hun eerste woning die gerealiseerd wordt in de voormalige technische school. In dit gebied staat ook de bouw van een aantal grondgebonden woningen op stapel.

En in gebied B vinden de jongste ontwikkelingen plaats. Wethouder Arianne Hollander vertelt enthousiast: 'In dit deel van het Stationskwartier is ruimte voor initiatief. Zelf bouwen op een eigen kavel is hier voor iedereen mogelijk, zowel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als volledig zelf bouwen. Dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Provincie. Daar ben ik erg blij mee.' Om gebied B van het Stationskwartier een eigen gezicht te geven heeft het met Pionierkwartier ook een eigen naam gekregen.

Aandacht voor een nieuw publiek

Museum Veenendaal gaat vernieuwen, en wordt hierin gesteund door zowel de gemeente als de provincie. Het museum staat voor de uitdaging om nieuw publiek te trekken, en werkt hiervoor onder andere aan naamsbekendheid en positionering. Met ondersteuning van de provincie gaat het museum deelnemen aan een traject om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren.

De gemeente zet in op citymarketing waar ook het museum van profiteert. Deze en andere afspraken staan in het Cultuurpact dat de gemeente en de provincie begin dit jaar hebben ondertekend. De gemeente wil vooral culturele organisaties faciliteren en samenwerking stimuleren.

Wethouder Arianne Hollander: ‘Samenwerking met de provincie is noodzakelijk om dit waar te maken. Samenwerken maakt sterker.’ De provincie werkt aan kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering. Nu er vele nieuwe taken op gemeenten afkomen, wil de provincie voorkomen dat cultuur ondersneeuwt. Samenwerking met gemeenten draagt bovendien bij aan een rijk, aantrekkelijk cultureel klimaat voor de regio. In het pact is daarnaast onder andere aandacht voor de bibliotheek, amateurkunst en cultuureducatie.

Dit initiatief past goed bij de ambitie van Utrecht om Topregio te blijven. Met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. Kunst en cultuur vormen hierbij een wezenlijk onderdeel.

Meer vliegen in één klap

Spoortunnels Voorpoorten Nieuweweg Noord

Het Rijk zorgt dat er in de toekomst meer treinen gaan rijden tussen Utrecht en Arnhem. Goed nieuws voor de bereikbaarheid van onze provincie per trein! Op sommige plekken levert dit echter ook knelpunten op. Bijvoorbeeld bij de spoorovergangen over de provinciale weg tussen Veenendaal en De Klomp, waar de spoorbomen vaker en langer dicht zullen zijn.

Om dit op te lossen zorgen de gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht samen met de provincie Gelderland, ProRail en de gemeenten Ede en Renswoude voor twee tunnels onder het spoor door: een fietstunnel bij de Nieuweweg-Noord en een autotunnel in het verlengde van de Voorpoort. De Nieuweweg-Noord (N418) verliest hiermee de functie van provinciale weg. De Voorpoort neemt de regionale functie over. De provinciale weg zal worden overgedragen aan de gemeente.

Wethouder Arianne Hollander: 'Zo zorgen we er voor dat het verkeer niet meer wordt belemmerd door de spoorwegovergang en dat tegelijk de omgeving van de Nieuweweg-noord verbetert. Het doorgaande verkeer kan ongestoord zijn weg vinden via het bedrijventerrein. Het is bovendien straks ook voor fietsers veiliger, bijvoorbeeld voor de scholieren uit Renswoude die naar school gaan in Veenendaal en voor bezoekers van het Fort aan de Buursteeg. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap.

De bouw van de tunnels begint naar verwachting in 2017. Aansluitend zullen de bestaande wegen Nieuweweg-noord en Klompersteeg worden aangepast. Het hele project zal in 2019 klaar zijn.

Meer informatie