Economie en wonen

Editie 7 - Maart 2015

Ruimte voor kwaliteit

De provincie Utrecht heeft duidelijke doelen voor ogen op het gebied van ruimtelijk ordening en de werkwijze is praktisch. In de aanpak wordt een grote bandbreedte gehanteerd, variërend van een experimenterende houding tot het opstellen van inpassingsplannen voor kantoren en provinciale wegen. Elke opgave is verschillend, met andere partners en eigen energie die nodig is om successen te boeken. Zo krijgt ieder traject een eigen route. Altijd gericht op het beste resultaat.

Bekijk in het magazine

Utrecht TOPregio

De provincie heeft haar doelen geformuleerd voor Utrecht TOPregio, krachtige steden en dorpen, vitaal landelijk gebied en een bereikbaar Utrecht. De uitdaging hierbij zit hem in de realisatie, het daadwerkelijk dingen voor elkaar krijgen. Elke opgave verdient daarbij een aanpak op maat, met andere partners en eigen energie die nodig is om successen te boeken. Zo krijgt ieder traject een eigen route waarbij de provincie de rol inneemt die hierbij nodig is.

Onafhankelijke adviseur

De provincie Utrecht werkt met een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit, Ingeborg Thoral. Zij adviseert, gevraagd en ongevraagd, de provincie Utrecht over hoe de ruimtelijke kwaliteit kan worden behouden en verbetert. Daarnaast adviseert zij gemeenten, organisaties als Rijkswaterstaat of het Utrechts Landschap en initiatiefnemers van grotere ontwikkelingen in de provincie.

Competitie

Bouwen in en aan het landschap

Als inspiratie voor initiatiefnemers van bouwprojecten heeft de provincie landschapskwaliteitsgidsen opgesteld. Niet als voorschrift, maar juist om hen uit te dagen om in hun plannen rekening te houden met het landschap waarin ze bouwen. De provincie beloonde begin 2015 de beste voorbeelden in de competitie ‘Bouwen in en aan het landschap’. Uit 19 inzendingen werd de Stichting Elisabeth Groen door de jury gekozen tot winnaar.

Winnaar Park Elisabeth Groen:

‘Van én voor de bewoners’

‘We zijn heel trots op deze prijs,’ zegt voorzitter Paul Struijk van de stichting Elisabeth Groen. ‘De kerngroep waarin zowel ambtenaren als bewoners in de voorfase hebben gezorgd voor goedkeuring van het plan door de politiek, ziet dit als enorme waardering voor al hun inspanningen.

Op basis van gelijkwaardigheid is op initiatief van de omwonenden met de gemeente een inpassingsplan gemaakt. Hierin zijn bijna alle 200 ingediende ideeën van omwonenden meegenomen. Nadat het plan in december 2013 door de gemeente is goedgekeurd is het toezicht en de verdere inrichting van het park overgedragen aan de hiervoor opgerichte stichting Elisabeth Groen.

Het park komt er, van én voor bewoners. ‘De geldprijs van € 50.000 zetten we in voor extra activiteiten die omwonenden met elkaar verbinden. Ook laten we parkmeubilair, zoals banken en tafels van hout uit het park zelf, maken. Zo kan het park op het voormalige ziekenhuisterrein nog meer bijdragen aan de sociale cohesie in de stad.’

Jury over het project Elisabeth Groen:

‘Een prachtig voorbeeld van een initiatief waarbij landschappelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan een gebied én waarbij dit breedgedragen wordt door de mensen die zich moreel eigenaar voelen van het gebied’

Jurylid Anthony Tom:

‘We hebben goud in handen!’

De provincie daagt iedereen uit om bij (bouw)projecten goed te kijken naar het omliggende landschap, om zo de ruimtelijke kwaliteit hoog te houden. Begin 2015 zijn de beste voorbeelden beloond met een prijs.

Anthony Tom, manager stichting Mooisticht en jurylid van de competitie ‘Bouwen in en aan het landschap’: ‘Het is belangrijk om echt rekening te houden met de plek waar je een (bouw)project start. En dat betekent niet alleen goed inpassen: het moet ook iets doen met het landschap, een positieve bijdrage leveren. Dan maak je de landschappen niet alleen leefbaar, maar ook beleefbaar.

De ingezonden projecten lieten dit mooi zien. Zoals een toren in het open landschap, die voor de bezoekers een beleving op zich is en die in één keer het verhaal van het gebied vertelt. Eenmaal op de toren krijgt de bezoeker namelijk een prachtig uitzicht op de omringende slotenpatronen.

De kracht van de provincie Utrecht is de diversiteit aan landschappen.Ik raad de provincie aan om dat zoveel mogelijk te laten zien in het beleid. Soms moet je dan streng zijn, maar je moet vooral mensen meenemen. Want we hebben echt goud in handen!’

Facilitator bij Eiland van Schalkwijk

De provincie doet hier een stapje terug door het verminderen van de regels aan de gemeente (Houten, red.), het hoogheemraadschap en overige initiatiefnemers. Partijen in het gebied worden uitgenodigd met initiatieven te komen en hun wordt ruimte gegeven om zelf te bouwen aan de toekomst. Uit een recente evaluatie blijkt dat deze nieuwe manier van werken effect sorteert.

Regisseur bij Hart van de Heuvelrug

In het programma Hart van de Heuvelrug werkt de provincie met 17 regiopartners aan een complex gebiedsontwikkelingsproces. Alleen door in goede balans woongebieden of bedrijventerreinen te realiseren en op plekken nieuwe natuur te maken, kan het versnipperde gebied de toekomst aan. Het recent geopende Park Vliegbasis Soesterberg is een goed voorbeeld van hoe de provincie na een lang en ingewikkeld proces van praten en onderhandelen prachtige projecten weet te realiseren.

Initiator bij het Akkoord van Utrecht

Bij het Akkoord van Utrecht heeft de provincie samen met manifestpartijen, waaronder natuurorganisaties, de Federatie Particulier Grondbezit en LTO, vanwege bezuinigingen van het Rijk de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ingedikt en tegelijk het essentiële robuuste EHS-netwerk overeind gehouden. Ondanks natuurlijke tegenstellingen in belangen zijn hier met een professioneel werkproces goede resultaten geboekt door het aangaan van compromissen.

Handhaver bij aanpak kantorenleegstand

Bij het uitvoeren van de provinciale taken kan het soms nodig zijn om harder op te treden. Op dat moment worden zwaardere instrumenten ingezet, zoals provinciale inpassingsplannen. In de provincie Utrecht speelt dit vooral bij de aanleg van provinciale wegen of ingrijpende verandering hieraan, en bij de aanpak van kantorenleegstand.

Stimulator bij Science Park

Utrecht-Oost / Science Park is een belangrijke motor van de Utrechtse economie. Binnen vijf jaar komen hier 5.000 arbeidsplaatsen bij op het gebied van Life Science, duurzaamheid en gezondheid. Doel van de gezamenlijke aanpak van overheden, wetenschap en (semi)-private partijen is het versterken van het internationale vestigingsmilieu.

Meer informatie